TJÄNSTER
Utvecklar och analyserar verksamheter

Hur mogen är din organisation för utveckling?

För att utveckla en verksamhet krävs det olika förmågor att hantera: lyhördhet för omvärlden och inflödet av signaler, modet att fatta rätt beslut, styra utvecklingsinsatser och att följa upp resultatet.

Områden som påverkar framgångsrikt utvecklingsarbete:

  • Utgå från kundens behov
  • Omvärldsbevakning
  • Medarbetarnas engagemang tas tillvara
  • Vad som ska göras analyserars på ett metodiskt sätt
  • Fakta baserade beslut
  • Projekt som ska genomföras ska stödja verksamhetsstrategin
  • Prioriteringar görs utifrån helhetsperspektiv
  • Projekt väljs och styrs utifrån nyttan för företagets uppdrag. Varför finns vi till?
  • Kontinuerlig uppföljning av effekter på kort och lång sikt. Korrigeringar?
  • Avslutade projekt utvärderas och analyseras för att dra lärdomar av för framtiden.
våga utsätta dig för omvärlden

En organisation som har en framgångsrik verksamhetsutveckling är den som hela tiden är nyfiken och lyhörd för omvärldsbevakning, som ger information och näring. Det är ett utifrån och in-perspektiv som är vägledande.

 

Att internt analysera och administrerar sig fram till verksamhetsutveckling som blir ett inifrån och ut-perspektiv är inte framgångsrikt, utan riskerar att slå fel.

 

Det gäller att ha modet att våga prova nytt och ompröva; vad, hur, när, vem och varför man gör det man gör. Att utgå från fakta och stimulera till analys, insikt och handlingsvilja.

 

Hur gör man för att uppnå det?

Anlita Betula Utveckling som stöd i din organisations utveckling för att få en effektiv och framgångsrikt utvecklingsarbete.

Intellektuella löser problem. Genier undviker dem.
(A. Einstein)

Alla företag och organisationer behöver utveckla sig, inte minst för att följa med sin samtid och sina kunders utveckling samt vara en attraktiv arbetsgivare. Att genomföra förändringsarbete kräver en modig, tydlig, strukturerad och närvarande ledare. Innovation och att ta tillvara nya möjligheter krävs för att skapa sin framtid och behålla ledningen i en föränderlig omvärld.

 

Betula Utveckling har stor erfarenhet av förändringsledning med både bra och mindre bra erfarenheter som alla bidragit till ett lärande.

BOKA

Dela detta med en vän